Yoga Weekend Chateau Frandeux
17 – 18 – 19 September 2021

Hopelijk zijn we tegen dan verlost van het gevaar en de beperkingen van Corona. Indien dat het geval is, staat er een exclusief yoga weekend op het programma bij Saja Yoga! We gaan weer naar Chateau Frandeux! We verdiepen ons samen met Yogaleerkracht Sarah Jabloune in de boeiende wereld van yoga. Je zal tijdens dit weekend de balans weten te vinden tussen de dynamische en de rustigere yogavormen. Het belang ervaren van een evenwicht tussen Yin & Yang. Een balans tussen “Strong & steady, yet soft and receptive”. Dit alles gecombineerd met meditatie & ademhalingsbewustzijn. Sarah zal je laten proeven van verschillende vormen van yoga. De lessen zullen uitdagend & rustgevend tegelijk zijn. Dit op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Op die manier wil Sarah mensen graag dichter bij zichzelf brengen. Ze kijkt er dan ook steeds opnieuw weer naar uit om haar passie met jou tijdens de yoga weekenden te delen. Elke ochtend starten we de dag met meditatie, pranayama en een Hatha yogasessie om ons lichaam zacht te doen ontwaken en ’s avonds sluiten we af met Yin yoga om opnieuw tot rust te komen. Tijdens dit weekend combineren we ademhalingsoefeningen (pranayama), meditatie (dhyana), zonnegroeten (Surya namaskar) , houdingen (asana’s) en Yoga nidra (diepe relaxatie). Door op een zachte en respectvolle manier aan de slag te gaan met ons lichaam, creëren we ruimte in ons lichaam en geest, die we nodig hebben om ons goed te voelen. Deze locatie beschikt over een grote mooie yoga ruimte. Daarnaast in je vrije tijd tussen de lessen, kan je ook ten volle genieten van de mooie sauna en infrarood cabine met uitzicht op het meer. Als verfrissing kan er door de liefhebbers een duik genomen worden in het meer. M’n kan er ook zonnebaden aan de rand van het meer. Veel aandacht is besteed aan de inrichting van alle ruimten in het château om een rustige leefomgeving te scheppen met materialen, die het milieu zo min mogelijk belasten. De sfeervolle ingerichte kamers hebben een prachtig uitzicht op het bos of het meer. Een ervaren groepskok zal de yogi’s tijdens dit weekend voorzien van heerlijke vegetarische maaltijden. Chateaux Frandeux is rustig gelegen aan de rand van de Belgische Ardennen. Het domein is gelegen in een verstild natuurgebied, in het bos, en door middel van een kleine waterval verbonden met een prachtig meer. Grenzend aan het meer bevindt zich 25 hectare eigen bos met een mooi beekdal waarin u ongestoord kunt wandelen en genieten van wat de seizoenen te bieden hebben. In het gebied leeft veel wild, waaronder everzwijnen, herten, vossen, marters en hermelijnen. Er staan prachtige oude beuken- en eikenbomen en er zijn twee grote weilanden in het bos. Retreat highlights: – Dagelijkse Pranayama & Ochtend Meditatie – Dagelijkse ochtend Hatha & avond Yin Yoga – Eén flow Vinyasa yoga – Een vleugje Yoga Nidra – Inclusief gezonde (vegetarisch & Biologisch) ontbijt (x2), middagmaal (x2) & avondmaal (x2). – 2 nachten accommodatie Sauna & Infrarood Cabine Prachtige natuur, oa. Meer en Bos Prijzen: 295€ Dubbel Bed Comfort /pp 335€ Aparte bedden 2 pers Comfort /pp 355€ Aparte bedden 2pers Luxe (+douche in kamer)/pp 375€ Eenpersoonskamer eenvoudig 395€ Eenpersoonskamer Comfort 425€ Eenpersoonskamer Luxe (+douche in kamer) *Door de coronamaatregelen en eventueel risico op een lockdown, hebben we onze betalingsvoorwaarden op dit moment aangepast. Dat wil zeggen: Je kan nu je plaats reserveren door 50% te betalen. 8 weken voor de aanvang van het weekend wordt er verwacht dat je de andere helft bijbetaald. Indien er op dat moment een lockdown komt, krijg je je geld terug.

Hopefully by September we will be released from the Corona dangers and worries. If that will be the case, we will be happy to offer you this exclusive yoga weekend on the schedule at Saja Yoga!
We will be going to Chateau Frandeux again!
Together with Yoga teacher Sarah Jabloune we will immerse ourselves in the fascinating world of yoga.
During this weekend you will find a balance between the dynamic and the quieter forms of yoga. You will experience the importance of a balance in Yin & Yang. A balance between “Strong & steady, yet soft and receptive”. All this combined with meditation & breathing awareness. Sarah will let you taste different forms of yoga. The practice will be challenging & relaxing at the same time. This on a physical, mental and emotional level. In this way Sarah wants to bring people closer to themselves. She always looks forward to sharing her passion with you during the yoga weekends.
Every morning we start the day with meditation, pranayama and a Hatha yoga session to gently awaken our body and in the evening we end with Yin yoga to relax again.
During this weekend we combine breathing exercises (pranayama), meditation (dhyana), sun salutations (Surya namaskar), postures (asanas) and Yoga Nidra (deep relaxation).
By getting to work with our body in a gentle and respectful way, we create space in our body and mind that we need to feel good.
This location has a large beautiful yoga room.
In addition, in your free time between lessons, you can also fully enjoy the beautiful sauna and infrared cabin overlooking the lake. As a refreshment, lovers can swim in the lake and sunbath.
A great deal of attention has been paid to the design of all rooms in the château to create a peaceful environment with materials that have the least possible impact on the environment.
The tastefully decorated rooms have a beautiful view of the forest or the lake.
An experienced group cook will provide the yogis with delicious vegetarian meals during this weekend.
Chateaux Frandeux is quietly located on the edge of the Belgian Ardennes. The domain is located in a tranquil nature area, in the woods, and connected to a beautiful lake by means of a small waterfall.
Adjacent to the lake is 25 hectares of private forest with a beautiful stream valley where you can walk undisturbed and enjoy what the seasons have to offer. There is a lot of wildlife in the area, including wild boar, deer, foxes, martens and ermines. There are beautiful old beech and oak trees and there are two large meadows in the forest.
Retreat highlights:
– Daily Pranayama & Morning meditation
– Daily morning Hatha & Evening Yin Yoga
– A flow of Vinyasa yoga
– A taste of Yoga Nidra
– Inclusive healthy (vegetarian & Biological) breakfast (x2), lunch (x2) & dinner (x2).
– 2 nights accommodation`
– Sauna & Infrared Cabine
– Beautiful nature, Lake and Forest
Prices: (exclusive the transport costs. Breakfast, lunch & diner all inclusive)
295€ Double Bed Comfort /pp
335€ Separate beds 2 pers Comfort /pp
355€ Separate beds 2pers Luxe (+douche in kamer)/pp
375€ Single bed/single Room Basic
395€ Single bed/single Room Comfort
425€ Single bed/single Room Luxe (+douche in kamer)
*Due to the corona measures and possible risk of a lockdown, we have currently adjusted our payment terms.*
This means: You can now reserve your place by paying 50%.
8 weeks before the start of the weekend you are expected to pay the other half.
If there is a lockdown at that time, you will get your money back.

1 or 2 day Studio Yoga Retreat
…. 2021

1 Corana Bubble zorgde ervoor dat we ons Yoga Weekend in Frandeux dit jaar naar volgend jaar uitstellen. Om de veiligheid van onze deelnemende Yogi’s te garanderen, stellen we dit weekend uit naar later en vervangen we hem met een vernieuwende aangepast Yoga Weekend dicht bij huis waar we ’s avonds in ons eigen bed kunnen slapen.
We zullen het idee van samen gezllig voor de haard te zitten in Frandeux na een dag Yoga even moeten loslaten.
De positieve keerzijde hiervan zorgde ervoor dat we bij Saja Yoga onze weg vonden in het online samen Yoga doen en daarnaast bracht het nieuwe perspectieven zoals deze 1 or 2 days Yoga retreat in onze Yoga Studio te Leuven!
Sarah kijkt er nu naar uit om jullie onder te dompelen in een weekendje Yoga met Pranayama, meditatie, zonnegroeten, asana experience, ontspannende Yin en Nidra met tussendoor een diepgaand gesprek gecombineerd met thee en lekker vers gebak, net zoals het er aan toe zou gaan op een Yoga Weekend in de Ardennen, maar dan in eigen studio met de veilige afstand en nodige maatregelen.
Dit weerhoudt ons uiteraard niet van er een gezellig en verrijkend weekend van te maken!
Gedurende deze yogadagen zal je ondervinden hoe je lichaam en geest op elkaar kan afstemmen, hoe je op een zachte manier je houdingen kan verdiepen, hoe je je gedachtengang tot rust kan brengen, hoe je contact kunt maken met jezelf door naar binnen te keren enerzijds & anderzijds je wilskracht kan vinden door de nodige uitdagingen, hoe je je adem kan synchroniseren/afstemmen op je geest & lichaam.
Doordat we verschillende waardevolle facetten van Yoga aan bod te laten komen, voel je je weer helemaal herboren na deze één of twee dagen Yoga Weekend.
Je kan 1 of 2 dagen deelnemen. Je kiest dit zelf.
Beide dagen zullen verschillend zijn, maar wel op elkaar afgestemd.
Waneer?
Telkens van 13:30 tem 18:40
Hoe ziet het programma er in grote lijnen uit?
13:00 -13:00 Iedereen komt toe & Thee moment
13:30 -15:30 Pranayama, Meditatie, Zonnegroeten, Asana experience (Hatha)
15:30 – 16:30 Pauze, Thee & Gebak, Even bijpraten en reflecteren veilig vanop afstand op je mat
16:30 – 18:30 YinYoga XL & Yoga Nidra
18:30 -18:40 Afronden van de dag

Hoeveel kost zo’n dag of twee dagen?
1 dag Yoga = 86€
Hele Weekend = 151€ (75,5€/dag)
Waar kan ik m’n auto achterlaten?
Ja kan gratis parkeren op de parking van het gebouw en krijgt op het einde van de dag een uitrij ticket van ons
Wat met de Coronamaatregelen?
Om de veiligheid van iedereen te garanderen houden we ons aan de nodige maatregelen opgelegd door de overheid en zullen maximum twaalf mensen kunnen deelnemen.
Schrijf je dus snel in als je er graag bij wil zijn!

Corana’s Bubble forced us to cancel our Yoga Weekend in Frandeux this year. To ensure the safety of our participating Yogis, we postpone this Yoga Weekend for later and replace it with an innovative customized weekend close to home where we can sleep in our own bed at night.
We let go of the idea for a while of ​​traveling together to further places.
The good side of all this Corona changement is that we at Saja Yoga discovered practicing online Yoga together and it brought new perspectives such as this 1 or 2 day Yoga retreat in our Yoga Studio in Leuven!
Sarah is now looking forward to threat you with a weekend of Yoga filled with Pranayama, meditation, sun salutations, asana experience, relaxing Yin and Nidra with an in-depth conversation combined with tea and delicious fresh pastries, just like it would be on a retreat abroad, but this time in our own studio with the safe distance and measures.
Of course, this does not stop us from making it a fun and enriching weekend!
During these yoga days you will experience how your body and mind can attune to each other, how you can deepen your postures in a gentle way, how you can calm down the waves of your thoughts, how you can make contact with yourself by turning inward, how to find your willpower trough challenges, how to synchronize / tune your breath to your mind & body.
Because we show you different valuable aspects of Yoga, you will feel completely reborn after this one of two days Yoga Weekend.
You can take 1 of 2 days. You choose this yourself.
Both days will be different, but finetunet on each other.
When?
Each time from 1:30 pm to 6:40 pm
What does the program look like in general?
13:00 -13: 00 Everyone arrives & tea moment
13:30 -15: 30 Pranayama, Meditation, Sun Salutations, Asana Experience (Hatha)
15:30 – 16:30 Break, Tea & Pastry, Catch up and reflect safely from a distance on your mat
16:30 – 18:30 YinYoga XL & Yoga Nidra
6:30 PM-6:40 PM Rounding off the day
How much does such a day or two days cost?
1 day of yoga = 86 €
Whole Weekend = 151 € (75,5 € / day)
Where can I leave my car?
Yes, you can park for free in the parking lot of the building and you will receive an exit ticket from us at the end of the day
What are the corona measures complied with?
To the safety of everyone to ensure that we comply with the measures imposed by the government, will will allow maximum 12 people in the studio.
So register quickly if you would like to be there! See less